O společnosti

Pro lepší svět

V SPL a.s. se zaměřujeme na obnovitelné zdroje energie pro lepší budoucnost. Naše poslání spočívá ve vývoji, provozu a rozvoji projektů v solární energii, vodní energii a biopalivech 2. generace, abychom podpořili udržitelnost a ochránili životní prostředí.

Zaměřujeme se na vytváření energie pro podnikání naší skupiny SAFICHEM GROUP a podporu inovací v energetice, s cílem šetrněji využívat přírodní zdroje.

Odpovědnost k přírodě, oddanost inovacím.

Naše historie

Zavazujeme se k rozvoji energetiky s ohledem na přírodu a efektivitu.

Instalovaná kapacita obnovitelných zdrojů

Kapacita přispívá k soběstačnosti energetických potřeb skupiny SAFICHEM GROUP.

Ušetřeného uhlí každou hodinu

Ušetřeného CO₂ každý den

Každá vyrobená MWh „zelené” energie snižuje emise CO₂ o 0.9 tuny a ušetří jednu tunu uhlí.

SPL se tak podílí na ochraně životního prostředí a přechodu na čistou energii.

Ekvivalent vysazených stromů od roku 2010

Strom pohltí za svůj život cca 4 tuny CO₂. Toto číslo představuje náš závazek k udržitelnosti a respektu k životnímu prostředí.

Tyto výpočty jsou zjednodušené a nezohledňují proměnlivost výroby energie, účinnost FVE, údržbu, oblačnost nebo další faktory, které mohou ovlivnit skutečný výkon a účinnost.

Příroda
O skupině safichem group

Odpovědnost k přírodě, oddanost inovacím

  • SAFICHEM GROUP je přední průmyslová skupina zaměřená na vybrané oblasti podnikání s vysokou přidanou hodnotou, které zahrnují komplexní inženýring, výrobu farmaceutik, obnovitelné zdroje a správu aktiv.
  • Správa aktiv SAFICHEM GROUP AG má sídlo v Curychu ve Švýcarsku. Společnosti skupiny působí na mezinárodní úrovni a celkem přímo zaměstnávají 660 vysoce kvalifikovaných pracovníků.
  • Výzkum a vývoj nadějných nových technologií a produktů představují nedílnou součást skupiny. Každá oblast podnikání klade plnou prioritu na řešení environmentální bezpečnosti a ESG v celé její komplexnosti.
  • I když jsou obchodní oblasti skupiny vzájemně propojené, zároveň pokrývají rozmanitou sadu sektorů. Tato diverzifikace vede k silné finanční platformě, která posiluje udržitelnost skupiny a podporuje budoucí rozvoj.
Naše budoucnost

Cesta k soběstačnosti skupiny SAFICHEM GROUP

  • Cílem SPL je získat dostatečné portfolio obnovitelných zdrojů energie, které by dokázalo pokrýt spotřebu ostatních společností patřících do skupiny SAFICHEM GROUP. Do roku 2026 chce SPL developovat projekty o celkové instalované kapacitě 100 000 kW.
  • Převážnou většinu těchto projektů chceme vybudovat na území střední Evropy a na Balkáně. Z důvodů větší efektivity chceme u každého projektu, který bude přesahovat instalovanou kapacitu 1000 kW, vybudovat bateriové úložiště o kapacitě minimálně 50 % z instalovaného výkonu. Právě díky bateriím, chceme efektivně řídit distribuci elektrické energie pro energeticky náročné provozy celé skupiny SAFICHEM GROUP.
  • Více na webu SAFICHEM GROUP
Safichem
Naše realizace

Vybrané projekty

Solární systémy

Vybudovali jsme, vlastníme a provozujeme fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 11 MW.

Hydroelektrárny

Vybudovali jsme, vlastníme a provozujeme vodní elektrárny.

Biopaliva 2. generace

Vlastníme výrobní závod v Ústí nad Labem na výrobu UCOME paliva.