INFORMACIJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA POSLOVNIH PARTNERA

Poštovani poslovni partneri,
sledeće informacije su vam pružene kako bi se osigurala potpuna i transparentna informisanost o obradi vaših ličnih podataka od strane rukovaoca ovim podacima, u skladu sa članovima 13 i 14 Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679 od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, i o ukidanju Direktive 95/46/EC („Opšta uredba o zaštiti podataka“).

 1. Identitet i kontakt podaci Rukovaoca: SPL a.s., sa sedištem u Třebohostická 3069/14, 100 00 Prag 10, ID broj: 28002890, registrovan u Poslovnom registru koji vodi Gradski sud u Pragu, odeljak B, unos 15608 Kontaktna osoba: Mgr. Lucie Svobodová Tel.: 603 188 546 Email: lucie.svobodova@safichemgroup.com ("Mi" ili "Rukovalac")

  Preuzeli smo obavezu zaštite privatnosti i ličnih podataka naših zakupaca, poslovnih partnera i fizičkih osoba koje u njihovo ime deluju, s kojima dolazimo u kontakt. U nastavku su detalji u vezi sa obradom – posebno prikupljanjem, otkrivanjem i drugim korišćenjima – ličnih podataka u vezi sa našim zakupcima i drugim poslovnim partnerima i fizičkim osobama koje u njihovo ime deluju.
 2. Zaštitnik podataka nije imenovan od strane Rukovaoca.
 3. Lični podaci koje obrađujemo o vama: Dobijamo vaše lične podatke iz nekoliko izvora. Vi ili vaša kompanija, ili kompanija koju predstavljate, su primarni izvori vaših ličnih podataka (npr. kada sklapamo ugovor s vama, i vi ili vaša kompanija nam za te svrhe dostavite vaše identifikacione ili platne podatke). Vaše lične podatke takođe možemo prikupljati za gore navedene svrhe iz javno dostupnih izvora, kao što su javni spiskovi, registri i evidencije (npr. trgovinski ili poslovni registar), ili nam mogu biti dostavljeni od strane trećih strana (posebno informacije iz sistema kamera koje se koriste u prostorijama na adresi sedišta kompanije).

  Informacije ili podaci koje obrađujemo o vama treba da se smatraju ličnim podacima, koji uključuju:
  • Ime, eventualno imena i prezime;
  • Datum rođenja;
  • Stalno ili drugo prebivalište;
  • Kontakt podaci (telefon, email, adresa za dostavu);
  • ID broj fizičkog lica – preduzetnika;
  • Poreski identifikacioni broj fizičkog lica – preduzetnika;
  • Radna pozicija ili mesto fizičkog lica kod poslovnog partnera;
  • Podaci o bankovnom računu
  • Informacije iz sistema kamera koje se koriste u prostorijama na adresi sedišta kompanije.
 4. Svrha obrade ličnih podataka i pravni osnov za njihovu obradu: Svrhe za obradu vaših ličnih podataka su:
  1. upravljanje odnosima s vama – zakupcima, poslovnim partnerima, klijentima i potencijalnim zakupcima i partnerima, posebno u vidu zaključivanja, ispunjenja i eventualne izmene zaključenog ugovora; Obrada ličnih podataka za ovu svrhu je neophodna za izvršenje ugovora čija je stranka subjekt podataka, ili za preduzimanje koraka na zahtev tog subjekta podataka pre zaključenja ugovora u skladu sa članom 6(1)(b) Opšte uredbe o zaštiti podataka i neophodna za svrhe opravdanih interesa Rukovaoca i trećih strana u skladu sa članom 6(1)(f) Opšte uredbe o zaštiti podataka.
  2. ispunjenje poreskih i računovodstvenih obaveza; Obrada ličnih podataka za ovu svrhu je neophodna za ispunjenje pravnih obaveza Rukovaoca u skladu sa članom 6(1)
  3. Opšte uredbe o zaštiti podataka, posebno utvrđenih:
   1. Zakonom br. 563/1991 Coll., o računovodstvu, kako je kasnije izmenjen, ("Zakon o računovodstvu");
   2. Zakonom br. 586/1992 Coll., o porezima na dohodak, kako je kasnije izmenjen ("Zakon o porezima na dohodak");
   3. Pravilnikom br. 500/2002 Coll., kojim se sprovode neke odredbe Zakona br. 563/1991 Coll., o računovodstvu, kako je kasnije izmenjen, za računovodstvene jedinice koje su preduzetnici koji vode knjige u sistemu dvostrukog knjigovodstva, kako je kasnije izmenjen.

   Ako bi bilo dalje poželjno da obrađujemo vaše lične podatke izvan obaveza koje nam nameću pravni propisi, naši opravdani interesi ili opravdani interesi treće strane, uvek ćemo tražiti vaš prethodni pisani pristanak.
 5. Instrukcija o vašoj obavezi da pružite lične podatke: Pružanje vaših ličnih podataka za gore navedene svrhe je neophodan zahtev za pravilno izvršenje ugovora s vama. Međutim, vaše lične podatke takođe morate pružiti iz zakonskih razloga, posebno zbog pravilnog ispunjenja naših poreskih i računovodstvenih obaveza. Nepružanje vaših ličnih podataka u navedenom obimu može u krajnjem slučaju sprečiti izvršenje ugovora ili može ugroziti kvalitet njegovog ispunjenja.
 6. Obrada vaših ličnih podataka može biti neophodna i za svrhe naših opravdanih interesa, posebno u vezi sa mogućnošću ostvarivanja naših prava i zahteva koji proizilaze iz ugovornog odnosa između vas – zakupca, poslovnog partnera, klijenta i potencijalnog zakupca i partnera - i nas, zaštite naše imovine i komunikacije s vama.

  Takođe, lične podatke predstavnika zakupaca, poslovnih partnera i dobavljača, koji su pravna lica, obrađujemo na osnovu naših opravdanih interesa. Pošto ti predstavnici u većini slučajeva deluju u ime zakupca, poslovnih partnera ili dobavljača na osnovu ugovornog odnosa sa njima (oni su obično zaposleni, članovi statutarnih organa, komercijalni predstavnici, ili ovlašćena lica), radi ispunjenja ugovora zaključenog između nas i odgovarajućeg poslovnog partnera, ovo nije situacija u kojoj bi interesi ili osnovna prava i slobode ovih predstavnika zakupaca, poslovnih partnera ili dobavljača koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka trebali imati prednost nad ovim našim opravdanim interesima.
 7. Primaoce ili kategorije primalaca ličnih podataka:
  • Primaoce ili kategorije primalaca ličnih podataka: državne organe (posebno Ured za zaštitu ličnih podataka, organe aktivne u krivičnom postupku, Policiju Češke Republike, državno tužilaštvo, sudove, porezne uprave) i druge subjekte na osnovu drugih pravnih propisa;
  • subjekte koji nam pružaju usluge (posebno banke, osiguravajuće kompanije, IT usluge, advokate i druge savetnike) i sa kojima imamo sklopljen odgovarajući ugovor o obradi ličnih podataka;
  • eventualno izabrane kompanije iz grupe SAFICHEM GROUP, ako za to postoji opravdani interes.
 8. Prenos ličnih podataka u inostranstvo: Nemamo nameru da prenosimo lične podatke u treće zemlje ili međunarodne organizacije.
 9. Vreme čuvanja ličnih podataka: U postupanju s vašim ličnim podacima za konkretne svrhe poštujemo princip ograničenja čuvanja, gde vaše lične podatke čuvamo samo koliko je neophodno. Takođe poštujemo princip minimalizacije podataka, čuvajući samo lične podatke koji su primereni, relevantni i ograničeni na neophodan opseg u odnosu na svrhe za koje se obrađuju.

  Čuvamo vaše lične podatke za vreme trajanja našeg ugovornog odnosa u cilju ostvarivanja prava i obaveza iz istog, i nakon njegovog završetka za dalje neophodne svrhe, kao što su poštovanje naših pravnih obaveza, ugovornih obaveza, rešavanje sporova i pravno izvršenje opravdanih potraživanja ili za eventualne administrativne postupke. Te potrebe se razlikuju u zavisnosti od konkretnog razloga njihovog čuvanja, i stoga se vreme čuvanja različitih vrsta vaših ličnih podataka u konkretnim slučajevima značajno razlikuje, pri čemu može dosegnuti i do 10 godina od završetka ugovornog odnosa.

  Dalje se može uputiti na zakonske propise u vezi sa računovodstvom i poreskim obavezama, koje takođe definišu arhivsko vreme, tokom kojeg je neophodno čuvati računovodstvene dokumente. Računovodstveni dokumenti i računovodstveni zapisi, kojima dokazujemo vođenje računovodstva, moraju biti evidentirani tokom sledećeg vremenskog perioda od 5 godina počevši od kraja računovodstvenog perioda na koji se odnose.

  U izuzetnim slučajevima, na primer u vođenju sudskog spora, može doći do dužeg čuvanja nekih dokumenata koji sadrže vaše lične podatke iz razloga zaštite naših opravdanih interesa. To se posebno odnosi na slučajeve kada bismo morali te dokumente predstaviti kao dokaze u sudskom postupku, u administrativnom postupku ili iz razloga izvršenja odluke.

  U slučaju da je na naš zahtev pružen snimak iz sistema video nadzora koji se koristi u prostorijama na adresi sedišta kompanije, taj snimak će biti čuvan samo koliko je neophodno.
 10. Automatizovano individualno donošenje odluka, uključujući profilisanje U obradi vaših ličnih podataka ne dolazi do nikakvog odlučivanja zasnovanog isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje, koje bi za vas imalo pravne posledice ili bi vas na sličan način značajno doticalo.
 11. Vaša prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka: U vezi sa obradom vaših ličnih podataka koje mi ili za nas vršimo, imate sledeća prava:
  • pravo zahtevati pristup ličnim podacima koji se odnose na vas kao na subjekat podataka i pravo dobiti kopiju vaših obrađenih ličnih podataka;
  • pravo na ispravku vaših ličnih podataka - ako utvrdite da nisu tačno vođeni ili su netačni;
  • pravo na brisanje u opsegu dobrovoljno dostavljenih ličnih podataka, tj. u okviru ispunjenja ugovornih obaveza. Međutim, nije moguće zahtevati brisanje ličnih podataka koje smo dužni prikupljati na osnovu zakonske obaveze;
  • pravo na ograničenje obrade;
  • pravo na prenosivost ličnih podataka;
  • pravo da uložite prigovor na obradu zasnovanu na našim opravdanim interesima ili opravdanim interesima treće strane;
  • pravo podneti žalbu nadzornom organu, u slučaju da smatrate da obradom ličnih podataka dolazi do kršenja Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka. Žalbu možete podneti nadležnom nadzornom organu, koji je Ured za zaštitu ličnih podataka, pplk. Sochora 27, 170 00 Prag 7 (vidi www.uoou.cz).

Gde i kako možete ostvariti svoja prava? Svoja prava možete ostvariti slanjem e-maila na adresu navedenu iznad u okviru naših kontaktnih podataka ili putem pismenog zahteva poslatog na našu adresu sedišta ili korespondencijsku adresu.
Sve obavesti i izraze vezane za vaša ostvarena prava pružamo besplatno. Međutim, ako bi zahtev bio očigledno neopravdan ili prekomeran, posebno zato što bi se ponavljao, imamo pravo da naplatimo odgovarajuću naknadu koja odražava administrativne troškove povezane sa pružanjem traženih informacija. U slučaju ponovljenog podnošenja zahteva za pružanje kopija obrađenih ličnih podataka takođe zadržavamo pravo da iz tog razloga naplatimo odgovarajuću naknadu za administrativne troškove.

Koliko brzo možete očekivati odgovor? Izraze i eventualne informacije o preduzetim merama pružićemo vam što je pre moguće, ali najkasnije u roku od jednog (1) meseca. U slučaju potrebe, s obzirom na složenost i broj zahteva, rok možemo produžiti za dva meseca. O eventualnom produženju, uključujući navođenje razloga, bismo vas obavestili.